روش های نوین تصفیه آب _ جلد دوم

روش های نوین تصفیه آب

جلد دوم

تکنولوژی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

دریافت جلد دوم کتاب روش های نوین تصفیه آب

پیشرفت سریع فنی برای زندگی ما منافع زیادی در‌ بر دارد اگرچه به طور هم‌زمان به علت وجود منابع آلوده‌کننده آب حاصل از فاضلاب‌های صنعتی، باعث آلودگی محیط زیست نیز می‌شود. علاوه بر این، منابع طبیعی آب‌شیرین نمی‌توانند مطابق با رشد جمعیت و صنعت، آب مورد نیاز را تامین کنند. هم‌چنین، بارندگی فصلی متغیر، مشکل کمبود آب را وخیم‌تر می‌کند. گفته می‌شود که از تقطیر برای به‌دست آوردن آب خالص از منابع آب آلوده می‌توان استفاده کرد. تا سال 1950 فرآیندهای دیگری مانند مبدل یونی و الکترودیالیز برای خالص‌سازی آب استفاده می‌شدند. اخیرا، ممبرین RO برای نمک‌زدایی از آب دریا و آب لب شور به کار برده می‌شود.

در زیر فهرست کامل جلد دوم کتاب آورده شده است:

فصل اول
1-1 تاریخچه صنایع شیمیایی woongjin
2-1 تاریخچه تجارت ممبرین اسمز معکوس

فصل دوم
1-2 نظری بر کاربردهای اسمز معکوس
2-2 تئوری ممبرین اسمز معکوس
3-2 انواع ممبرین های اسمز معکوس
1-3-2  ممبرین نامتقارن- ممبرین استات سلولز (CA)
2-3-2  ممبیرن با لایه نازک مرکب – ممبرین پلی آمید (PA)
3-3-2  مقایسه ی ممبرین های پلی آمیدی TFC با ممبرین های استات سلولز (CA)
4-2 خواص عمومی ممبرین های اسمز معکوس   CSM
1-4-2  خاصیت عمومی جداسازی برای ممبرین RO
2-4-2  خصوصیت ویژه ی ممبرین های اسمز معکوس CSM
5-2 خاصیت دفع جسم حل شده در ممبرین های اسمز معکوس CSM
1-5-2  دفع جسم حل شده در ممبرین های اسمزمعکوس CSM
2-5-2  دفع یون در ممبرین CSM با درجه ی BE  و BN

فصل سوم: شیمی آب و پیش تصفیه
1-3 مقدمه
2-3 آنالیز آب خوراک
3-3 جلوگیری از تشکیل رسوب
1-3-3 افزودن اسید
2-3-3 افزودن ضدرسوب
3-3-3 سختی گیری با رزین تبادل کننده ی کاتیونی اسیدی قوی
4-3-3 سختی گیری با استفاده از رزین تبادل کننده ی کاتیونی اسیدی ضعیف
5-3-3 سختی گیری با استفاده از آهک
6-3-3 شستشوی پیش گیرانه
7-3-3 تنظیم مقدار بازیافت، pH و دمای سیستم
4-3 محاسبه ی قابلیت انحلال محصول
5-3 جلوگیری از رسوب سیلیکا
6-3 کنترل رسوب دهی کلوئیدی
1-6-3 فیلتر مدیا
2-6-3 فیلتراسیون اکسیداسیون
3-6-3 میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون با جریان متقاطع
7-3 جلوگیری از رسوب دهی بیولوژیکی
8-3 جلوگیری از رسوب دهی مواد آلی

فصل چهارم: طراحی سیستم
1-4 مقدمه
2-4 راهنمای طراحی سیستم
3-4 فرآیند ناپیوسته در مقابل پیوسته
4-4 سیستم با یک لوله تحت فشار
5-4 سیستم یک ردیفی
6-4 سیستم چند ردیفی
7-4 سیستم با دو گذر
8-4 تعداد المان ها و لوله های تحت فشار برای طراحی سیستم
9-4 عوامل مهم در طراحی سیستم
10-4 آزمایش طراحی سیستم برای موارد غیر متداول
11-4 اجزای سیستم

فصل پنجم: بهره برداری از سیستم
1-5 مقدمه
2-5 راه اندازی اولیه
1-2-5 فهرست پیش از راه اندازی
2-2-5 مراحل راه اندازی
3-5 حفظ سوابق برای نگه داری و تعمیر تاسیسات
1-3-5 سیستم پیش تصفیه
2-3-5 اطلاعات عملیاتی RO
3-3-5 گزارش روزانه ی نگه داری و تعمیرات
4-5 عادی سازی اطلاعات
1-4-5 دفع نمک
2-4-5 اختلاف فشار
3-4-5 شدت جریان عادی آب تصفیه شده
5-5 کنترل رشد میکروارگانیسم در سیستم RO

فصل ششم: شستشو و ضدعفونی کردن
1-6 مقدمه
2-6 زمان بندی شستشو
3-6 مخزن شستشو و دیگر لوازم
4-6 روش شستشو
5-6 مواد شیمیایی تمیز کننده
6-6 ضدعفونی

فصل هفتم: روش های تعویض المان
1-7 باز کردن لوله ی تحت فشار
2-7 برداشتن و جاگذاری المان
3-7 بستن لوله

فصل هشتم: عیب یابی
1-8 مقدمه
2-8 تنظیم ابزار دقیق
1-2-8 TDS سنج درون خطی
2-2-8 جریان سنج ها
3-2-8 حس گرهای فشار
4-2-8 ph سنج ها و دماسنج ها
3-8 تعیین محل عبور زیاد نمک ( دفع پایین نمک )
4-8 آنالیز المان
5-8 آزمایش شستشو برای المان هایی با رسوب گرفتگی شدید
6-8 روش های تحلیلی برای المان هایی با رسوب گرفتگی شدید
1-6-8 روش بصری
2-6-8 حل شدن در اسید
3-6-8 آزمایش رنگ کردن
4-6-8 میکروسکوپ نوری
5-6-8 اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
6-6-8 اسکن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
7-6-8 پراکنده کردن انرژی اشعه ایکس (EDX)
7-8 علت نقایص المان و سنجش های اصلاح کننده
1-7-8 عبور زیاد نمک و شدت جریان بالای آب تصفیه شده
2-7-8 عبور زیاد نمک و شدت جریان عادی آب تصفیه شده
3-7-8 عبور زیاد نمک و شدت جریان کم آب تصفیه شده
4-7-8 شدت جریان کم آب تصفیه شده و عبور عادی نمک
5-7-8 شدت جریان کم آب تصفیه شده و عبور کم نمک
6-7-8 اختلاف فشار زیاد

فصل نهم: ضمیمه
1-9 تضمین عملکرد
2-9 فهرست ابتدایی برای عملیات اولیه سیستم
3-9 گزارش روزانه بهره برداری از اسمز معکوس
4-9 تبدیل واحدهای غلظت اجزای یونی
5-9 ترکیب استاندارد آب دریا
6-9 حلالیت محصولات نمکی با قابلیت انحلال کم
7-9 هدایت الکتریکی محلول های اسیدی
8-9 هدایت الکتریکی محلول های قلیایی
9-9 هدایت الکتریکی محلول های نمکی
10-9 هدایت الکتریکی یون ها
11-9 رسانایی مخصوص کلرید سدیم
12-9 یونیزه کردن محلول دی اکسید کربن به عنوان تابعی از PH در 25 درجه سانتی گراد
13-9 فشار اسمزی کلرید سدیم
14-9 فشار اسمزی محلول ها
15-9 منحنی های عملکرد CSM
16-9 ضریب تصحیح دما (TCF)
17-9 نام گذاری المان CSM

دستورالعمل نگهداری و مراقبت از المان ممبرین های RO/NF CSM
جدول های مقایسه ممبرین ها


برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ