شركت آرتا جوجه سبلان2

شركت آرتا جوجه سبلان2

شركت آرتا جوجه سبلان2

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس


مشخصات پروژه:
كارفرما: شركت آرتا جوجه سبلان
نوع دستگاه: سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس
ظرفيت توليد :75 متر مكعب در شبانه روز


دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس آرتا جوجه