آنتی اسکالانت های genesis

آنتی اسکالانت های genesis

آنتی اسکالانت های genesis

کاهش هزینه ها ی سالانه با استفاده آنتی اسکالانت های مناسب از طریق جدول زیر قابل بررسی می باشد


*      بهترین گزینه
+       موثر
-        پیشنهاد نمی شود


 

مواد آنتی اسکالانت


Genesys types

GenesisLF

محلولی خنثی از اسید فسفونیک می باشد که جزء ترکیبات غیر سمی محسوب می شود و قابلیت سازش با متریال لوله های کربن استیل و دیگر مواد مشابه را دارد .همچنین به عنوان ماده بازدارنده رسوب برای آب شور با خصوصیات زیر قابل استفاده می باشد :



مدل آنتی اسکالانت

نوع آب

CaCo3

CaSO4

BaSO4

SiO2

CaPO4

Mg(OH)2

Fe/Mn

LF

لب شور+شیرین

*

-

-

-

-

-

*

LF60

شیرین

*

-

-

-

-

-

*

CAS

شیرین

*

*

-

-

-

-

-

LS

لب شور

*

-

-

-

-

-

*

SW

لب شور

*

+

+

-

-

+

+

HR

لب شور

*

-

-

-

-

-

*

MG

شیرین

-

+

-

-

-

*

+

SI

شیرین

-

-

-

*

-

-

-

WB

شیرین

*

-

-

-

-

-

*

RC

شیرین

*

-

-

+

-

-

*




genesis



کاتالوگ آنتی اسکالانت های genesis


genesys-cas

Genesys-LF

genesys-lf

genesys-lf60

genesys-ls

genesys-rc

use-genesys-lf




پشتیبانی واتس اپ