ممبرین های الترافیلتراسیون مدل های HFU و HFS

 ممبرین های الترافیلتراسیون مدل های HFU و HFS

ممبرین های الترافیلتراسیون مدل های HFU و HFS

ماده مورد استفاده در ساخت ممبرین های الترافیلتراسیون PVDF می باشد

 با استفاده از بهترین مواد اولیه مقاومت مكانیكی و شیمیایی این ممبرین ها بسیار بالا می باشد


دو مدل مختلف از این ممبرین ها موجود می باشد:

  • سری HFU: با اندازه حفرات 150 kDa (0.01 میكرومتر)
  • سری HFS: با اندازه حفرات 0.02 میكرومتر


روش فیلتراسیون به صورت جریان بیرون به داخل و Dead End می باشد. این روش باعث كنترل ساده و مصرف انرژی پایین می باشد.
http://www.osmahab.com/images/9411/%d9%85%d9%85%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84%20%d9%87%d8%a7%db%8c-HFU-HFS.png


http://www.osmahab.com/images/9411/%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-PVDF.png

پشتیبانی واتس اپ