دسته بند‍ی ممبرین های pall بر اساس کاربرد


Absorbent pads - پدهای جاذب - جهت حفاظت از ممبرین ها و تشخیص جریان های جانبی
نام محصولظرفیت جذب آبطول / قطر
Cellulose Absorbent Pad 111 - 35 micron40 (uL/cm)8" × 10" sheet
Cellulose Absorbent Pad 113 - 3 micron30 (uL/cm)8" × 10" sheet
Cellulose Absorbent Pad 133 - 18 micron39 (uL/cm)8" × 10" sheet
Cellulose Absorbent Pad 165 - 25 micron161 (uL/cm)8" × 10" sheet
Cellulose Absorbent Pad 197 - 14 micron202 (uL/cm)8" × 10" sheet

ممبرین PPTFE - جهت کاربردهای غذایی و نوشابه سازی - صنایع الکتریکی - خودروسازی
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
PTFE Laminated 0.02 LHA230 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LRA209 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LDA79 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LHA69 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LH0P80 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LRA80 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.02 LTA85 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.45 LDA26 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.45 LH0P30 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.45 LRA28 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.45 LR0P40 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 0.45 LTA30 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 1.0 LH0P20 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 1.0 LDA15 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 1.0 LRA22 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)
PTFE Laminated 1.0 LHA15 (psi)10 (inch) × 300-1000 (ft) (Master roll)

ممبرین GH Polypro (GHP) برای دیسک فیلترها - با سازگاری شیمیایی برای محلول های آبی و حلال های قوی
نام محصولسرعت فشار آب
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.2 um , 25 mm20 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.2 um , 47 mm20 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.2 um , 50 mm20 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 13 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 25 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 37 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 47 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 50 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)
GH Polypro (GHP) Membrane Disc Filters 0.45 um , 90 mm31 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)

ممبرین GH Polypro (GHP) - با سازگاری شیمیایی برای محلول های آبی و حلال های قوی
نام محصولسرعت فشار آب طول / قطر
GH Polypro (GHP) Membrane 0.2 um17 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)10" × 500"
GH Polypro (GHP) Membrane 0.2 um17 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)10" × 10" sheet
GH Polypro (GHP) Membrane 0.45 um28 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)10" × 500"
GH Polypro (GHP) Membrane 0.45 um28 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)5.5" × 9" sheet
GH Polypro (GHP) Membrane 0.45 um28 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)18" × 500"
GH Polypro (GHP) Membrane 0.45 um28 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa , 10psi)9" × 500"

ممبرین GLA-5000 PVC - جهت نمونه برداری از گرد و غبار، سیلیس و فلزات موجود در هوا
نام محصولسرعت جریان باددرصد حذف (%)طول / قطر
GLA-5000 Membrane Disc Filters, 5 um53 L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)99.94%25 mm
GLA-5000 Membrane Disc Filters, 5 um53 L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)99.94%37 mm
GLA-5000 Membrane Disc Filters, 5 um53 L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)99.94%37 mm, with supported pads
GLA-5000 Membrane Disc Filters, 5 um53 L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)99.94%47 mm

Glass Fiber Media (Hydrophilic) - کاربرد عمومی در فیلتراسیون
نام محصولسرعت جریان آبدرصد حذف (%)طول / قطر
A/B Glass Fiber, 1.0 um30-65 (mL/min)>99.998"‌× 10" sheet
A/C Glass Fiber, 1.0 um55-100 (mL/min)>99.998" × 10" sheet
A/D Glass Fiber, 3.1 um250-450 (mL/min)91.58" × 10" sheet
A/E Glass Fiber, 1.0 um80-160 (mL/min)>99.988" × 10" sheet
A/F Glass Fiber, 0.7 um15-35 (mL/min)>99.998" × 10" sheet
Extra Thick Glass Fiber, 1.0 um-<99.978" × 10" sheet
Metrigard Glass Fiber, 0.5 um--8" × 10" sheet
Tissuglas-99.9
Tissuquatz220 (mL/min)99.9

Glass Fiber Media (Hydrophobic) - مورد مصرف جهت ايزوله کردن
نام محصولسرعت گذر باددرصد حذف (%)طول / قطر
Pallflex Glass Fiber E01008E membrane<2.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber E01017E membrane<2.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber E01340 membrane<2.5 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber E01345 membrane<2.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber EL1834 membrane<4.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber B070DW membrane<2.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)99.998" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber TV20A45TST membrane<3.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)-8" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber TX40A30TST membrane<1.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)-8" × 10" sheet
Pallflex Glass Fiber TS60A20TST membrane<2.0 (sec/100cc/20oz./1.0in.2orifice)-8" × 10" sheet

ممبرین GN Metricel MCE جهت فیلترهای دیسکی - کاربرد در مانیتورینگ هوا
نام محصول سرعت جریان آبطول / قطر
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)25mm, plain , with support pads
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)25mm , plain
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)25mm, grid packaged in 4 cavities
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)37mm, plain, with support pads
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)47mm, plain
GN-4 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.8 um129 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)47mm, grid
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)
>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)13mm, plain
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)25mm, plain
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)25mm, grid
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)37mm, plain, with support pads
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)47mm, plain
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)47mm, grid
GN-6 Metricel MCE Membrane Disc Filters, 0.45 um (Non-Sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)142mm, plain

ممبرین GN-6 Metricel MCE جهت فیلترهای دیسکی - کاربرد در آنالیزهای میکروبیولوژیکی
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (S-Packs)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain, sterile
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (S-Packs)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain, sterile
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (S-Packs)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid side down, gammairradiated
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (S-Packs)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)50mm, grid, sterile
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (S-Packs)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)85mm, grid, sterile (not individually packed)
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm, plain
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, plain
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, grid
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm, plain, with Support pads
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid
GN-6 Metricel Membrane, 0.45um (Non-sterile Packages)>65 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, plain

ممبرین HPLC جهت فیلتراسیون فاز س‍یار (mobile phase) در کروماتوگرافی
نام محصول
GH Polypro (PP) membrane, 0.2um
GH Polypro (PP) membrane, 0.45um
TF (PTFE) membrane, 0.2um
TF (PTFE) membrane, 0.45um
FP Vericel (PVDF) membrane, 0.2um
FP Vericel (PVDF) membrane, 0.45um

ممبرین HT Tuffryn Polysulfone جهت فیلترهای دیسکی - مناسب برای ضدعفونی کردن، داروسازی و موارد بیولوژیکی
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
HT Tuffryn 200 Membrane Disc Filters, 0.2um14 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25mm (diameter)
HT Tuffryn 200 Membrane Disc Filters, 0.2um14 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm (diameter)
HT Tuffryn 200 Membrane Disc Filters, 0.2um14 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)142mm (diameter)
HT Tuffryn 200 Membrane Disc Filters, 0.2um14 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)293mm (diameter)
HT Tuffryn 450 Membrane Disc Filters, 0.45um33 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25mm (diameter)
HT Tuffryn 450 Membrane Disc Filters, 0.45um33 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm (diameter)
HT Tuffryn 450 Membrane Disc Filters, 0.45um33 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)142mm (diameter)
HT Tuffryn 450 Membrane Disc Filters, 0.45um33 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)293mm (diameter)

ممبرین تعویض کننده یونی
نام محصولجریان آبطول / قطر
Mustang Endotoxin Removal (E) membrane>11.9 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Mustang Anionic Exchange (Q) membrane30-140 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)
Mustang Cationic Exchange (S) membrane>36 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet

مدیای Melt Blown - کاربرد در پیش تصفیه، حذف ذرات، صاف کردن عصاره ها
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Supported Ultipleat media, 2.0umHigh capacity8" × 10" sheet
Unsupported media 5.0umHigh capacity8" × 10" sheet
10um graded HDC mediaHigh capacity8" × 10" sheet
20um graded LA1244 mediaHigh capacity8" × 10" sheet
40um graded HDC mediaHigh capacity8" × 10" sheet
70um graded HDC mediaHigh capacity8" × 10" sheet
100um Absolute Ultipleat mediaHigh capacity8" × 10" sheet

ممبرین های سرامیکی Membralox
نام محصولطول / قطر
EP373031(mm) × 1020(mm)
EP374043(mm) × 1020(mm)
EP194031(mm) × 1020(mm)
EP196043(mm) × 1020(mm)

مدول های حاوی ممبرین های Membralox- کاربرد در داروسازی، صنایع شیمیایی، الکتریکی، غذایی و نوشابه سازی، کاغذسازی، پارچه بافی، صنعت هسته ای، تصفیه های فیزیکی، تصفیه فاضلاب
نام محصولدبی آب محصولدرصد حذف (%)
Membralox GP P37-30High flux>99.7
Membralox GP P19-40High flux>99.7
Membralox GP P19-60High flux>99.7
Membralox GP P19-60High flux>99.7
Membralox SD Sanitary P19-40/P37-30
High flux>99.7
Membralox HCB Industrial P19-60High flux>99.7
Membralox HCB Industrial P19-40/P37-30High flux>99.7
Membralox T1-70High flux>99.7

ممبرین سرامیکی Membralox IC - جهت تصفیه فاضلاب
نام محصولطول / قطر
EP484043(mm) × 1020(mm)

مدول های حاوی ممبرین های Membralox IC
نام محصولدبی آب محصول
Membralox HCB industrial EP4840High flow rate
Membralox HCS 3-A sanitary EP4840High flow rate
Membralox SD 3-A sanitary EP4840High flow rate

ممبرین های stack disk filter- جهت فیلتراسیون با حجم کم - موارد مطالعاتی
نام محصولطول / قطر
Fluorodyne II membrane 0.1um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Fluorodyne II membrane 0.2um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Supor membrane 0.8/0.2um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Ultipor membrane 0.2um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Posidyne membrane 0.2um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Preflow UUA media 0.2um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
Preflow UB media 0.45um47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ
0.2um, Supor EKV membrane47(mm) قطر مدیا
37 (mm) قطر لایه محافظ

ممبرین stack disk filter - جهت زلال سازی، پیش تصفیه و حذف ویروس ها در داروسازی
نام محصولطول / قطر
Fluorodyne II DBL media 0.45 micron-reted47mm

ممبرین Metricel Black PES برای فیلترهای دیسکی - جهت آنالیز های میکروبیولوژیکی
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
0.45um, grid>34 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25mm
0.8um, grid>102 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25mm
0.45um, grid, S-pack, sterile>34 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm
0.45um, grid>34 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm
0.8um, grid, S-pack, sterile>102 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm
0.8um, grid>102 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm

ممبرین Metricel Polypropylene برای فیلترهای دیسکی - جهت فیلتراسیون حلال های قوی
نام محصولسرعت جریان مایعطول / قطر
Metricel Polypropylene Membrane Disc Filters, 0.1um1.9 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25mm
Metricel Polypropylene Membrane Disc Filters, 0.1um1.9 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47mm

ممبرین های Microza - جهت فیلتراسیون پساب های حاوی جامدات معلق
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Microza Membrane Filtration System9 m3/hr2m × 4m
Microza Membrane polyacrylonitrile AIP-00139 mL130 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AIP-1010120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AIP-2013500 mL552 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AIP-30132700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AIV-30102700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AIV-50105300 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-00139 mL130 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-00539 mL130 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-1010120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-1050120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-201350 mL552 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-2053500 mL552 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-30132700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACP-30532850 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACV-30102700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACV-30502700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACV-50105300 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile ACV-50505300 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile LGV-3010
-1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile LGV-5210
-2227 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AHP-00139 mL130 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AHP-1010120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AHP-2013500 mL552 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AHP-30132700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile AHV-30102700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile LOV-3010
-1126 mm طول
Microza Membrane polyacrylonitrile LOV-5210
-2227 mm طول
Microza Membrane polyolefin PSP-103
120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyolefin PSP-113110 mL347 mm طول
Microza Membrane polyolefin WSP-143
120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyolefin PSP-3032700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyolefin PSV-3032700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyolefin PSP-3132600 mL1126 mm طول
Microza Membrane polyolefin WSP-543
5300 mL1172 mm طول
Microza Membrane polysulfone SEP-0013
9 mL130 mm طول
Microza Membrane polysulfone SEP-1013120 mL347 mm طول
Microza Membrane polysulfone SEP-2013500 mL552 mm طول
Microza Membrane polysulfone SEP-30133700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polysulfone SAP-00139 mL130 mm طول
Microza Membrane polysulfone SAP-1013120 mL347 mm طول
Microza Membrane polysulfone SAP-3013
3700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polysulfone SAV-30133700 mL1126 mm طول
Microza Membrane polysulfone SAV-50135300 mL1126 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-00139 mL130 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-1013120 mL347 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-1023130 mL347 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-2013500 mL552 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-30133700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polysulfone SIP-30233700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polysulfone VIP-3017S
3700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polysulfone SLP-0053
9 mL130 mm طول
Microza Membrane polysulfone SLP-1053
120 mL347 mm طول
Microza Membrane polysulfone SLP-2053500 mL552 mm طول
Microza Membrane polysulfone SLP-30533700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-053
9 mL130 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-153120 mL347 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-3532700 mL1129 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMW-5535400 mL1172 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-0047R30 mL310 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-1047R-320 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-1147M-550 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-1147R-550 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-2147R-546 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-3147R-630 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UMP-3247R-1129 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-1047R
-546 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-1147M-546 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-1147R-546 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-2147R-546 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-3147R-630 mm طول
Microza Membrane polyvinylidenedifluoride UJP-3247R-1129 mm طول

کپسول Mini Kleenpak حاوی ممبرین Emflone II - جهت ضدعفونی کردن هوا و گاز مرطوب، کاربرد در داروسازی
نام محصولدبی آب محصولدرصد حذف (%)طول / قطر
Mini Kleenpak 20 Filter Capsules with Emflon II Membrane27 L/min at 1bard (15psid)50mm (قطر هوزیگ) × 27mm (طول قسمت ورودی / خروجی)
Mini Kleenpak Capsules with Emflon PFR Membrane Non-sterile With stepped hosebarb 1/2" to 1/4" connections-100%41 mm (قطر با شیر)
Mini Kleenpak Capsules with Emflon PFR Membrane Non sterile with NPT 1/4" connection-100%41 mm (قطر با شير)
Mini Kleenpak Capsules with Emflon PFR Membrane Non sterile with 1/2" Tri-Clover compatible connection-100%41 mm (قطر با شیر)

ممبرین Mixed Cellulose Esters - جهت آنالیز میکروبی و ایزوله کردن ارگانیسم ها
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
GN-6 Metricel membrane, -0.45um>65 (mL/min/cm2@0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
GN-4 Metricel membrane, -0.8 um>88 (mL/min/cm2@0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین MMM-Asymmetric Super-Micron - کاربرد عمومی برای فیلتراسیون و پیش فیلتر
نام محمصولحداقل سرعت جریان آب
MMM-Asymmetric Super-Microne 0.1um200 (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 0.2um
350 (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 0.45um1400 (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 0.8um3500 (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 0.5um15000 (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 8umNA (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 10umNA (mL/min, 90mmdisc@10psi)
MMM-Asymmetric Super-Microne 20umNA (mL/min, 90mmdisc@10psi)

ممبرین های Mustang - جهت کروماتوگرافی
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Acrodisc Mustang Q MembraneDNA: 20-25 mg/ml membrane volume
BSA: 50-60 mg/ml membrane volume
25 mm (قطر)
Acrodisc Mustang S MembraneLysozyme: 45-50 mg/ml membrane volume25 mm (قطر)
Acrodisc mustang E Membrane4×106 M EU/ml Membrane volume25 mm (قطر)

ممبرین Nitrocellulose- جهت تشخیص اسید نوکلئیک و پروتئین
نام محصولطول / قطر
BioTrace NT Nitrocellulose membrane, 0.2um8"×10" sheet

ممبرین Nylaflo- برای فیلترهای دیسکی - کاربرد آزمایشگاهی - مقاوم در برابر استرها ، بازها و الکل ها
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.2um12 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)13 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.2um12 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.2um12 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.2um12 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)90 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.2um12 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)142 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.45um16 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)13 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.45um16 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)25 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.45um16 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)47 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.45um16 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)90 mm (قطر)
Nylaflo Membrane Disc Filters, 0.45um16 mL/min/cm2 at 0.7 bar (70kPa, 10psi)142 mm (قطر)

ممبرین Nylasorb Nylon - برای فیلترهای دیسکی - کاربرد برای اندازه گیری رسوب اسیدها
نام محصولطول / قطر
Nylasorb Membrane Disc Filters, 1um47 mm
Nylasorb Membrane Disc Filters, 1um90 mm

ممبرین های Nylon - کاربرد برای تعیین اسید نوکلئیک
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Biodyne A membrane, 0.2umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne A membrane, 0.45umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne A membrane, 0.65umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne A membrane, 1.2umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne A membrane, 3.0umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne A membrane, 5.0umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 0.2umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 0.45umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 0.8umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 1.2umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 3.0umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 5.0umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 10" sheet
Biodyne B membrane, 0.45umBinding Capacity
500ug/cm2 nucleic acid
8" × 12" sheet
Biodyne C membrane, 0.45um-8" × 10" sheet
Biodyne C membrane, 1.2um-8" × 10" sheet
Biodyne C membrane, 3.0um-8" × 10" sheet
Biodyne C membrane, 5.0um-8" × 10" sheet
Immunodyne ABC membrane, 0.45um
High8" × 10" sheet
Immunodyne ABC membrane, 1.2um
High8" × 10" sheet
Immunodyne ABC membrane, 3.0um
High8" × 10" sheet
Immunodyne ABC membrane, 5.0um
High8" × 10" sheet

ممبرین های Nylone (hydrophilic) - جهت فیلتراسیون مایعات
نام محصولطول / قطر
LoProdyne LP membrane, 0.2um8" × 10" sheet
LoProdyne LP membrane, 0.45um8" × 10" sheet
LoProdyne LP membrane, 1.2um8" × 10" sheet

مدیوم Pallflex - جهت حذف آلودگی های میکروبی از هوا و مقاوم در برابر بیشتر محلول های IV (مانند مولتی ویتامین ها)
نام محصولسرعت جریان بادطول / قطر
Part Number EO1340 304.8-457.2 micron1700-2300 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش

مدیوم های Pallflex - جهت کاربردهای داروسازی و مقاوم در برابر بیشتر مواد شیمیایی
نام محصولسرعت جریان هواطول / قطر
Pallflex 40 EO1340 304.8-457.2 micron1700-2300 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش
Pallflex 8E EO1008E 177.8-254 micron2600-4300 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش
Pallflex EMFAB 3T108DMطبق سفارش
Pallflex EMFAB 5T116DMطبق سفارش
Pallflex EMFAB TV02528 scfm/sq.ft. @ <0.1" W.G.(nominal)طبق سفارش
Pallflex EMFAB TV03028 scfm/sq.ft. @ <0.1" W.G.(nominal)طبق سفارش
Pallflex EMFAB TV04028 scfm/sq.ft @ <0.1" W.G.(nominal)طبق سفارش
Pallflex EMFAB TX1040طبق سفارش
Pallflex Glass Fiber U100Z-10micronLength: 250-700 linear feet
Width: 40"
Pallflex Glass Fiber U2-20Z-2micronLength: 250-700 linear feet
Width: 40"
Pallflex Glass Fiber U6-40Z-6micronLength: 250-700 linear feet
Width: 40"
Pallflex Glass Fiber TISSUQUARTZ 3micron8"×10" sheet and disks of 47, 90mm diameter
Pallflex TS6 TS60A20-TST 203.2-381.0micron1000-3000 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش
Pallflex TV2 TV20A45TST 101.6-177.8micron2200-2300 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش
Pallflex TX4 TX40A30-TST 127.0-228.6micron2900-5100 (sccm/cm2/psi)طبق سفارش
Pallflex UTF-50 Cast PTFEبا عرض 0.5 تا 40 اینچ موجود است
Pallflex UTF-100 Cast PTFEبا عرض 0.5 تا 40 اینچ موجود است
Pallflex UTF-200 Cast PTFEبا عرض 0.5 تا 40 اینچ موجود است
Pallflex UTF-400 Cast PTFEبا عرض 0.5 تا 40 اینچ موجود است

ممبرین Polyethersulfone (Activated) - برای اتصال کوالانسی به پروتئین ها
نام محصولسرعت آبطول / قطر
UB-SV-450 supported membrane, 0.45um>55.7 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
UB-US-450 unsupported membrane, 0.45um31.0-52.9 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
UB-US-800 unsupported membrane, 0.8um59.0-176.0 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین Polythersulfone - جهت مصارف عمومی فیلتراسیون
نام محصولجریان آبطول / قطر
Supor-100 membrane, 0.1um2.8-7.4 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-200 membrane, 0.2um19.3-34.6 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-450 membrane, 0.45um38.0-100.0 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-450 membrane, 0.45um34.5-101.4 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-800 membrane, 0.8um80.0-380.0 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-800 black membrane, 0.1um102.8-202.3 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-1200 membrane, 1.2um>215.0 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet
Supor-5000 membrane, 5.0um>423.0 (mL/min/cm2 @ 0.7 bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین Polyethersulfone (Hydrophobic) - جهت استریل کردن و فیلتراسیون گازها
نام محصولجریان هواطول / قطر
Supor-200R membrane 0.2um>6 (LPM/3.7cm2 @ 0.9bar 13.5psi)8" × 10" sheet
Supor-450R membrane 0.45um>28 (LPM/3.7cm2 @ 0.9bar 13.5psi)8" × 10" sheet


ممبرین Polypropylene - برای فیلتراسیون عمومی حلال های آلی و آبی
نام محصولجریان آبطول / قطر
GHP-200 membrane 0.2umN/A (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
GHP-450 membrane 0.45umN/A (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Metricel PP membrane 0.1um>13 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Metricel PP membrane 0.2um>21.5 (mL/min/cm2 @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین Polyesulfone - جهت مصارف عمومی فیلتراسیون
نام محصولجریان آبطول / قطر
HT-200 membrane 0.2um>7.6 (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
HT-450 membrane 0.45um>26.5 (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
HT-650 membrane 0.65um>53 (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین Polyesulfone Fluoride (hydrophilic) - جهت کاربردهای عمومی و تهیه نمونه
نام محصولجریان آبطول / قطر
Fluorodyne II membrane, 0.1umN/A (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Fluorodyne II membrane, 0.2umN/A (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Fluorodyne II membrane, 0.45umN/A (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
FP-200 membrane 0.2um
>3.5 (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
FP-450 membrane 0.45um>9.6 (mL/min/cm2@0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet

ممبرین Polyesulfone Fluoride (hydrophobic) - جهت تشخیص پروتئین
نام محصولظرفیت تشخیص پروتئینطول / قطر
FluoroTrans membrane300ug/cm2 BSA or IgG protein8" × 10" sheet
FluoroTrans W membrane300ug/cm2 BSA or IgG protein8" × 10" sheet
BioTrace PVDF membrane300ug/cm2 BSA or IgG protein8" × 10" sheet

ممبرین PTFE - جهت حلال های آلی - حفاظت از تجهیزات - آنالیز هوا
نام محصولجریان هواطول / قطر
PTF002LH0A-SAMP Emflon PTFE membrane, 0.02um<75.0 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF002LD0A-SAMP Emflon PTFE membrane, 0.2um
<23.7 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF020LH0P-SAMP Emflon PTFE membrane, 0.2um9.0-23.0 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF045LD0A-SAMP Emflon PTFE membrane, 0.45um<9.4 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF045LH0P-SAMP Emflon PTFE membrane, 0.45um4.0-17.0 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF100LD0A-SAMP Emflon PTFE membrane, 1.0um<11.1 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet
PTF100LHP-SAMP Emflon PTFE membrane, 1.0um<6.0 (sec/100cc/20oz/1.0in2)8" × 10" sheet

ممبرین PTFE برای فیلترهای دیسکی - جهت نمونه برداری و مانیتورینگ هوا در شرایط محیطی سخت
نام محصولسرعت جریان هواطول / قطر
Zefluor, 0.5um1 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
Zefluor, 0.5um1 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Zefluor, 1um14.6 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
Zefluor, 1um With support pads14.6 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
Zefluor, 1um14.6 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Zefluor, 1um14.6 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm
Zefluor, 1um14.6 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)8 × 10 in.
Zefluor, 2um25.3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
Zefluor, 2um With support pads25.3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
Zefluor, 2um25.3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Zefluor, 2um25.3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)8 × 10 in.
Zefluor, 3um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)50mm
Zefluor, 3um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)63mm
Zefluor, 3um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm
Zefluor, 3um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)8 × 10 in.
Zylon, 5um With support pads13 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
Zylon, 5um13 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Teflo Membrane Disc Filters, 1um17 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
Teflo Membrane Disc Filters, 1um17 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Teflo Membrane Disc Filters, 2um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
Teflo Membrane Disc Filters, 2um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)41mm
Teflo Membrane Disc Filters, 2um53 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
Teflo Membrane Disc Filters, 3um90 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
Teflo Membrane Disc Filters, 3um90 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)50mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm
TF(PTFE) Membrane TF200, 0.2um2 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)50mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm
TF(PTFE) Membrane TF450, 0.45um3 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm
TF(PTFE) Membrane TF1000, 1um7 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm
TF(PTFE) Membrane TF1000, 1um7 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
TF(PTFE) Membrane TF1000, 1um With support pads
7 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)37mm
TF(PTFE) Membrane TF1000, 1um7 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
TF(PTFE) Membrane TF1000, 1um7 L/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm

ممبرین PVDF - سازگار با مواد شیمیایی، اسیدها و الکل های قوی
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
FP Vericel (PVDF) 200 Membrane Disc Filters 0.2um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm
FP Vericel (PVDF) 200 Membrane Disc Filters 0.2um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
FP Vericel (PVDF) 200 Membrane Disc Filters 0.2um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm
FP Vericel (PVDF) 450 Membrane Disc Filters 0.45um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm
FP Vericel (PVDF) 450 Membrane Disc Filters 0.45um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm
FP Vericel (PVDF) 450 Membrane Disc Filters 0.45um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm

فیلتر Small Flow Emflon - کاربرد برای مواد شیمیایی سازگار با PTFE  و پلی پروپیلن
نام محصولطول / قطر
Small Flow Emflon Filter, MDY2230FNEHF 1um2.25" (D) × 2.5" (L)
Small Flow Emflon Filter, MCY4463FNEHF 1um2.25" (D) × 2.5" (L)
Small Flow Emflon Filter, MDY2230FREHF 0.2um2.25" (D) × 2.5" (L)
Small Flow Emflon Filter, MCY4463FREHF 0.2um2.25" (D) × 5.0" (L)
Small Flow Emflon Filter, MCY4440FREHF 0.2um2.25" (D) × 5.0" (L)
Small Flow Emflon Filter, MDY2230FTEJ 0.1um2.25" (D) × 2.5" (L)
Small Flow Emflon Filter, MCY4463FTEHF 0.1um2.25" (D) × 5" (L)


فیلترهای Supor Flow - کاربرد برای فیلتراسیون مواد شیمیایی با خلوص بسیار بالا
نام محصولطول / قطر
Supor Flow Filter, ABD1UET3EH1 0.1um 2.75" (D) × 10" (L)
Supor Flow Filter, ABD1UET8EH1 0.1um 2.75" (D) × 10" (L)
Supor Flow Filter, MRD1UET3EH 0.1um 2.75" (D) × 10" (L)

ممبرین Supor 200 PES - کاربرد برای فیلترهای دیسکی - جهت ایزولاسیون و شمارش ارگانیسم ها
نام محصولسرعت جریان آب
Supor 200 Membrane Disc Filter, 0.2um, Individual sterile pack (SPack)>19 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)


فیلتر حاوی ممبرین Supor EKV - کاربرد برای فیلتراسیون بافرها و میکروب های کشت شده و نیز مایعات بیولوژیک
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
Supor EKV membrane, 47mm disc filter, 0.2um-47mm disc filter
25mm Acrodisc Syringe Filter With Supor EKV Membrane, 0.2um-Length: 21mm (0.8in.)
Diameter: 29mm (1.2in.)
AcroPak 20 Filter with Supor EKV membrane 0.2um-Length: 83mm (3.3in.)
Diameter: 67mm (2.7in.)
AcroPak 20 Filter with Supor EKV membrane 0.2um, sterilized-Length: 83mm (3.3in.)
Diameter: 67mm (2.7in.)
AcroPak 200 Capsule With Supor EKV membrane, 0.2um, Tapered hose barb inlet/tapered hose barb outlet with filling bell350 mL/min/0.1bar (241mL/min/psi)Housing Length: 10.5cm (4.1 in.)
Housing Diameter: 5.3cm (2.1 in.) without vent 6.7cm (2.6in.) with vent
AcroPak 200 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 13mm (1/2in.) sanitary flange inlet/outlet connection350 mL/min/0.1bar (241mL/min/psi)Housing Length: 7.3cm (2.9 in.)
Housing Diameter: 5.3cm (2.1 in.) without vent 6.7cm (2.6in.) with vent
AcroPak 400 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2 =um, 1.5in. sanitary flange inlet/outlet connection700 mL/min/0.1bar (241mL/min/psi)Housing Length: 11.7cm (4.6 in.)
Housing Diameter (including valves): 9.4cm (3.7 in.)
AcroPak 400 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 13mm (1/2in.) hose barb inlet/outlet connection with filling bell on outlet700 mL/min/0.1bar (483mL/min/psi)Housing Length: 15.7cm (6.2 in.)
Housing Diameter (including valves): 9.4cm (3.7 in.)
AcroPak 800 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 38mm (1.5in.) sanitary flange inlet/outlet connection1.5 mL/min/0.1bar (1mL/min/psi)Housing Length: 15.7cm (6.2 in.)
Housing Diameter (including valves): 9.4cm (3.7 in.)
AcroPak 800 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 13mm (1/2in.) hose barb inlet/outlet connection with filling bell on outlet1.5 mL/min/0.1bar (1mL/min/psi)Housing Length: 19.7cm (7.7 in.)
Housing Diameter (including valves): 9.4cm (3.7 in.)
AcroPak 1500 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 38mm (1.5in.) sanitary flange inlet/outlet connection3.2 mL/min/0.1bar (2.2mL/min/psi)Housing Length: 17.4cm (6.8 in.)
Housing Diameter (including valves): 10.5cm (4.1 in.)
AcroPak 1500 Capsule with Supor EKV membrane, 0.2um, 13mm (1/2in.) hose barb inlet/outlet connection with filling bell on outlet3.2 mL/min/0.1bar (2.2mL/min/psi)Housing Length: 21.0cm (8.3 in.)
Housing Diameter (including valves): 10.5cm (4.1 in.)

ممبرین Supor- کاربردهای صنعتی و داروسازی
نام محصولطول / قطر
Supor Membrane 0.1um10in × 500ft master roll
Supor Membrane 0.2um10in × 500ft master roll
Supor Membrane 0.45um10in × 500ft master roll
Supor Membrane 0.8um10in × 500ft master roll
Supor Membrane 1.2um10in × 500ft master roll

ممبرین Supor PES - برای فیلترهای دیسکی - کاربرد در داروسازی و آنالیز میکروبی
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, plain
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm, plain
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, tabbed
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, no tab
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, tabbed
Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1um5 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, no tab
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm, plain
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, plain
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid, individual sterile pack (S-Pack)
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm, plain
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, no tab
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, tabbed
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, tabbed
Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um26 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, no tab
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)13mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid, individual gamma irradiated pack (Spack)
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)50mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, tabbed
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, no tab
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, tabbed
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um58 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, no tab
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)25mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)47mm, grid, sterile
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)90mm, plain
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, tabbed
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)142mm, no tab
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, tabbed
Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um165 mL/min/cm2 at 0.7bar (70kPa, 10psi)293mm, no tab


ممبرین Supor R - کاربرد در خودروسازی، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی و نوشابه سازی
نام محصولسرعت جریان هواطول / قطر
Supor 200R>6 lpm/3.7cm2 @ 13.5psi (0.9bar)طبق سفارش
Supor 450R>28 Lpm/3.7cm2 @ 13.5psi (0.9bar)طبق سفارش

T-Series TFF Cassettes With Omega Membrane - کاربرد در واکسن سازی
نام محصولسرعت جریان عبوری برای عملیات
Centramate Cassette with Omega Membrane (0.02 m2 or 0.2ft2 EFA)5-7 L/min/m>sup>2 (0.5-0.7 L/min/ft2)
Centramate Cassette with Omega Membrane (0.1 m2 or 1.1 ft2 EFA)5-7 L/min/m>sup>2 (0.5-0.7 L/min/ft2)

ممبرین Nylon 6.6 and n6.6 Posidyne  کاربرد در فیلتراسیون عمومی
نام محصولطول / قطر
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 0.2umMaster roll: 12.75" × 500"
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 0.45umMaster roll: 12.75" × 500"
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 0.65umMaster roll: 12.75" × 500"
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 1.2umMaster roll: 12.75" × 500"
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 3.0umMaster roll: 12.75" × 500"
Amphoteric support nylon (Ultipor Biodyne A), 5.0umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 0.2umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 0.45umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 0.8umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 1.2umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 0.2umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 3.0umMaster roll: 12.75" × 500"
Positively- charged supported nylon (Posidyne, Biodyne B) 5.0umMaster roll: 12.75" × 500"


ممبرین اولترافیلتراسیون - برای تمیز کردن، تغلیظ و نمک زدایی از بیومولکول ها
نام محصولفلاکس آبطول / قطر
Omega Ultrafiltration membrane, 10K0.7-0.9 (mL/min/cm2)16" × 25" sheet
Omega Ultrafiltration membrane, 30K1.9-4.0 (mL/min/cm2)16" × 25" sheet
Omega Ultrafiltration membrane, 100K5.0-14.0 (mL/min/cm2)16" × 25" sheet

VaraClean VCSC Filters - برای موارد حساس به شستشو با موادشیمیایی
نام محصولجریان آب برای 254mm/10in Element طول / قطر
VaraClean VCSC filter VCSC050, 0.05um1.5gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC100, 0.1um1.7gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC200, 0.2um3.0gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC450, 0.45um5.5gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC650, 0.65um6.0gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC800, 0.8um7.0gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm
VaraClean VCSC filter VCSC1200, 1.2um8.0gpm/psidNominal length: 102mm, 254mm
508mm, 762mm
1016mm
Diameter: 66mm

ممبرین Versapor Acrylic Copolymer - برای فیلترهای دیسکی - کاربرد در پیش فیلتر محلول ها و سرم هایی که به سختی فیلتر می شوند (محلول های ویسکوز)
نام محصولسرعت جریان آبطول / قطر
Versapor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um16 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)25mm
Versapor 200 Membrane Disc Filters, 0.2um16 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm
Versapor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um75 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)25mm
Versapor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um75 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm
Versapor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um75 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)142mm
Versapor 450 Membrane Disc Filters, 0.45um75 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)293mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)25mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)37mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)102mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)142mm
Versapor 800 Membrane Disc Filters, 0.8um142 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)293mm
Versapor 1200 Membrane Disc Filters, 1.2um315 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)25mm
Versapor 1200 Membrane Disc Filters, 1.2um315 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm
Versapor 1200 Membrane Disc Filters, 1.2um16 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)142mm
Versapor 1200 Membrane Disc Filters, 1.2um315 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)293mm
Versapor 3000 Membrane Disc Filters, 3um518 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)25mm
Versapor 3000 Membrane Disc Filters, 3um518 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm
Versapor 3000 Membrane Disc Filters, 3um16 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)142mm
Versapor 5000 Membrane Disc Filters, 5um778 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)37mm
Versapor 5000 Membrane Disc Filters, 5um778 mL/min/cm2 at 0.7bar (70lPa, 10psi)47mm

ممبرین Versapor -کاربرد در فیلتراسیون عمومی، فیلترهای خلا، حذف ذرات
نام محصولطول / قطر
Versapor membrane V00W500, 0.2umMaster roll: 10(in) × 500(ft)
Versapor membrane V45W500, 0.45umMaster roll: 10(in) × 500(ft)
Versapor membrane V08W500, 0.8umMaster roll: 10(in) × 500(ft)
Versapor membrane V12W500, 1.2umMaster roll: 10(in) × 500(ft)
Versapor membrane V30TNW500, 3.0umMaster roll: 10(in) × 500(ft)
Versapor membrane V50TNW500, 5.0umMaster roll: 10(in) × 500(ft)

ممبرین Versapor R - کاربرد در صنایع خودروسازی، الکترونیک، غذایی و نوشابه سازی
نام محصولسرعت جریان هواطول / قطر
Versapor 200R 0.2um>4.7طبق سفارش
Versapor 450R 0.45um>16.6طبق سفارش
Versapor 800R 0.8um>43.5طبق سفارش
Versapor 1200R 1.2um>37.8طبق سفارش
Versapor 3000R 3.0um>60طبق سفارش
Versapor 5000R 5.0um>88طبق سفارش
Versapor 10000R 10.0um>113طبق سفارش

ممبرین Versapor TR - کاربرد در صنایع خودروسازی، الکترونیک، غذایی و نوشابه سازی
نام محصولسرعت جریان هواطول / قطر
Versapor 200TR 0.2um>4.7طبق سفارش
Versapor 450TR 0.45um>16.6طبق سفارش
Versapor 800TR 0.8um>43.5طبق سفارش
Versapor 1200TR 1.2um>28.7طبق سفارش
Versapor 3000TR 3.0um>60.3طبق سفارش
Versapor 5000TR 5.0um>88طبق سفارش

ممبرین Vivid Lateral Flow Nitrocellulose - ممبرین جهت سنجش جریان های جانبی
نام محصولطول / قطر
Vivid 90 membrane25mm × 3m roll
Vivid 90 membrane25mm × 50m roll
Vivid 90 membrane25mm × 100m roll
Vivid 170 membrane25mm × 300m strip
Vivid 170 membrane25mm × 3m roll
Vivid 170 membrane25mm × 50m roll
Vivid 170 Laminated Card
30mm × 60mm


ممبرین Vivid Plasma Separation - برای جداسازی یک مرحله ای پلاسما از خون بدون استفاده از سانتریفوژ
نام محصولطول / قطر
Vivid Plasma Separation GF membrane8" × 11" sheet
Vivid Plasma Separation GX membrane8" × 11" sheet
Vivid Plasma Separation GR membrane8" × 11" sheet

مدیای White Blood Cell Isolation  - برای تشخیص مولکولی، جداسازی گلبول های سفید
نام محصولدرصد حذف (%)طول / قطر
White Blood Cell Isolation Mediaبرحسب نوع فرآورده های خونی متغیر می باشد.8" × 10" sheet

ممبرین - دارویی و فیلتراسیون گازها و هوا
Acrylic Copolymer Membrane (Hydrophobic)
نام محصولطول / قطر
Versapor-200 R membrane - 0.2 microns8" × 10" sheet
Versapor-450 R membrane - 0.45 microns8" × 10" sheet
Versapor-800 R membrane - 0.8 microns8" × 10" sheet
Versapor-1200 R membrane - 1.2 microns8" × 10" sheet
Versapor-3000 R membrane - 3.0 microns8" × 10" sheet
Versapor-5000 R membrane - 5.0 microns8" × 10" sheet
Versapor-10000 R membrane - 10.0 microns8" × 10" sheet

ممبرین سرامیکی - جهت مایعات و گازها
نام محصولطول / قطر خارجی
Aerolith (AE 5) - 1.5 microns70mm / 1000mm
Aerolith (AE 10) - 10 microns70mm / 1000mm
Aerolith (AE 20) - 25 microns70mm / 1000mm
Aerolith (AE 30) - 30 microns60mm / 1000mm

ممبرین های قابل استفاده در فیلترهای کپسولی - جهت سیالات بیولوژیک کاربرد در صنایع دارویی
نام محصولدبی آب محصول
Super Grade EAV membraneSuperior dirt-load capacity
Super Grade EKV membraneVery high flow rate
Fluorodyne II Grade DFL membrane
Fluorodyne II Grade DJL membraneHighest 0.1 micron filter flow-rate
Fluorodyne EX membraneBest dirt-hold capacity
Emflon II membrane


ممبرین ( به شدت دافع و نا متقارن ) إTS Hydrophobic - جهت شدت جریان های بالا - کاربردهای پزشکی، نوارهای تشخیصي، فیلتراسیون گازها
نام محصولسرعت جریان هوادرصد حذف (%)
BTS 55 (Hydrophobic-H) 0.2micron>8 (cc/mm/cc at H2O)(Extractables)
Water<0.5%
Ethanol<1.0%
BTS 65 (Hydrophobic-H) 0.1micron>6 (cc/mm/cc at H2O)(Extractables)
Water<0.5%
Ethanol<1.0%

Conjugate pads - پدهای تشخیصی - جهت تشخیص و کاهش حالت کلوئیدی نمونه های عبوری از روی پدها و نیز حفاظت از ممبرین ها
نام محصولظرفیت جذب آبدرصد حذف (%)طول / قطر
Conjugate Pad Type 6613--8" × 10" sheet
Conjugate Pad Type 6615--8" × 10" sheet
Conjugate Pad Type 830128-8" × 10" sheet
Conjugate Pad Type 89645499.38" × 10" sheet
Conjugate Pad Type 89751994.28" × 10" sheet

ممبرین CytoSep - جهت جداسازی پلاسما از خون
نام محصولحجم خون پیشنهادیدرصد جذب خونطول / قطر
CytoSep Media Grade 1660-2.8micron20uL630%8" × 10" sheet
CytoSep Media Grade 1662-3.5micron30uL475%8" × 10" sheet
CytoSep Media Grade 1660-2.8micron40uL455%8" × 10" sheet

ممبرین میکروفیلتراسیون Asymmetric - برای زلال سازی با راندمان بالا و شدت جریان زیاد مناسب جهت پیش تصفیه
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.05micron400 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.1micron700 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.2micron1100 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.3micron1500 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.45micron2700 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Unsupported polysulfone (BTS) - 0.8micron6000 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
Asymmetric super micron polysulfone (MMM) - 0.1micron200 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 0.2 micron350 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 0.45 micron600 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 0.8 micron6000 (mL/min/90mm disc @ 0.7bar, 10psi)8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 5 micronN/A
8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 8 micronN/A8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 10 micronN/A8" × 10" sheet
supper Asymmetric polysulfone micron (MMM) - 20 micronN/A8" × 10" sheet

ممبرین میکروفیلتراسیون
نام محصولدبی آب محصولدرصد حذف (%)طول / قطر
AccSep Inorganic Membrane- 2micronsHigh volume99.983/4 (inch) / up to 8 (ft)
AccSep Inorganic Membrane- 2micronsHigh volume99.981/2 (inch) /up to 8 (ft)
AccSep Inorganic Membrane- 5micronsHigh volume99.983/4 (inch) / up to 8 (ft)
AccSep Inorganic Membrane- 5micronsHigh volume99.981/2 (inch) / up to 8 (ft)

ممبرین جهت کاربردهای عمومی - دارویی و بهداشتی
Acrylic Copolymer Membrane (Hydrophilic)
نام محصولدبی آب محصولطول / قطر
Versapor - 200 w/wa membrane - 0.2 microns>10.6 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
Versapor - 450 w/wa membrane - 0.45 microns>21.0 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
Versapor - 800 w/wa membrane - 0.8 microns88.2-352.8 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
Versapor - 1200 w/wa membrane - 1.2 microns176.0-529.0 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
Versapor - 3000 TN w/wa membrane - 3.0 microns378.0-882.0 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
Versapor - 5000 TN w/wa membrane - 0.45 microns>662 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
DM-450 membrane- 0.45 microns>35.3 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet
DM-800 membrane- 0.8 microns>88.0 ml/min/cm2 at 0.7bar8" × 10" sheet


پشتیبانی واتس اپ