دسته بند‍ی ممبرین های Zenon بر اساس کاربرد

- المان های صنعتی
- ممبرین اولترافیلتراسیون - برای صنایع لبنی
- ممبرین نانوفیلتراسیون
- المان های صنعتی مناسب جهت درجه حرارت بالا
- المان اولترافیلتراسیون صنعتی
- المان میکروفیلتراسیون صنعتی
- المان اولترافیلتراسیون صنعتی - برای جداسازی آب / روغن
- المان RO‌صنعتی برای آب لب شور
- ممبرین آب دریا
- ممبرین آب لب شور
- ممبرین نانوفیلتراسیون
- ممبرین RO / NF - جهت صنایع غذایی، الکترونیکی، شیمیایی
- ممبرین دما بالا - جهت صنایع غذایی، الکترونیکی، شیمیایی
- ممبرین میکروفیلتراسین - جهت پیش تصفیه RO / NF
- ممبرین اولترافیلتراسیون صنعتی
- ممبرین نانوفیلتراسیون - جهت سختی گیری
- ممبرین اولترافیلتراسیون برای Post Treatment RO / NF
- ممبرین NF - برای آب دریا


المان های صنعتی
نام محصولدرصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
Maple 4040963.9 × 40
Maple 8040967.9 × 40

ممبرین اولترافیلتراسیون - برای صنایع لبنی
نام محصولفلاکس آبطول / قطر (اینچ)
PT8038C-50D59 GFD @ 30 psig and 50 ° C7.91 × 38
PT8038C-65D59 GFD @ 30 psig and 50 ° C7.91 × 38
Sanitary RO8038C-30D14 GFD @ 225 psig7.91 × 38
Sanitary RO8038C-50D14 GFD @ 225 psig7.91 × 38

ممبرین نانوفیلتراسیون
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
DK2540C10762.1982.4 × 40
DK2540C10772.3982.4 × 40
DK2540F10722.0982.4 × 40
DK2540F10731.3982.4 × 40
DK4040C10247.6983.9 × 40
DK4040C10254.9983.9 × 40
DK4040F1020,Stinger7.6983.9 × 40
DK4040F1021,Stinger4.9983.9 × 40
DK8040C-30D21.1987.9 × 40
DK8040C-50P20.4987.9 × 40
DK8040F100130.0987.9 × 40
DK8040F100220.4987.9 × 40
DK8040F107124.2987.9 × 40
DL2540C10771.6962.4 × 40
DL2540F10722.5962.4 × 40
DL2540F10731.7962.4 × 40
DL4040C11289.0963.9 × 40
DL4040C10256.0963.9 × 40
DL4040F1020,stinger8.3963.9 × 40
DL4040F1021,stinger5.7963.9 × 40
DL8040C106434.4967.9 × 40
DL8040C-50P23.9967.9 × 40
DL8040F100133.3967.9 × 40
DL8040F100223.9967.9 × 40

المان های صنعتی مناسب جهت درجه حرارت بالا
نام محصولدبر آب محصول (m3/h)طول / قطر (اینچ)
Duratherm Excel RO 4040 HR9.1
Duratherm Excel RO 4040 HF9.1
Duratherm Excel RO 8040 HR22.7
Duratherm Excel RO 8040 HF22.7
Duratherm Excel NF 4040 HR9.1
Duratherm Excel NF 4040 HF9.1
Duratherm Excel NF 8040 HR22.7
Duratherm Excel NF 8040 HF22.7
Duratherm PRO RO803822.77.9 × 38
Duratherm PRO RO804022.77.9 × 40
Duratherm PRO NF3840HR7.93.8 × 38.75
Duratherm PRO NF8040HR22.77.9 × 40
Duratherm PRO NF8040HF22.77.9 × 40

المان اولترافیلتراسیون صنعتی
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)طول / قطر (اینچ)
GE2540F10722.82.4 × 40
GE2540F10731.92.4 × 40
GE4040C10257.63.9 × 40
GE4040F1020, Stinger9.83.9 × 40
GE8040F100227.67.9 × 40
GH2540C10771.42.4 × 40
GH2540F107222.4 × 40
GH4040C10277.23.9 × 40
GH4040F1020,Stinger7.23.9 × 40
GH4040F1021,Stinger53.9 × 40
GH8040C156626.57.9 × 40
GH8040F1001287.9 × 40
GH8040F100220.87.9 × 40
GK2540F10721.62.4 × 40
GK2540F107312.4 × 40
GK4040C10253.83.9 × 40
GK4040F1020,Stinger63.9 × 40
GK4040F1021,Stinger3.83.9 × 40
GK4040F1023,Stinger5.33.9 × 40
GK8040C-50P15.57.9 × 40
GK8040F100122.37.9 × 40
GK8040F100215.17.9 × 40
GM2540F10722.32.4 × 40
GM2540F10731.32.4 × 40
GM4040F1020,Stinger6.93.9 × 40
GM4040F1021,Stinger4.93.9 × 40
GM8040F1001287.9 × 40
GM8040F1004287.9 × 40
GM8040F100219.77.9 × 40
PT4040C20163.9 × 40
PT8040F20687.9 × 40

المان میکروفیلتراسیون صنعتی
نام محصولطول / قطر (اینچ)
JX2540F10742.4 × 40
JX4040C13023.9 × 40
JX4040F1052,Stinger3.9 × 40
JX4040F1116,Stinger3.9 × 40
JX8040F14587.9 × 40

المان اولترافیلتراسیون صنعتی - برای جداسازی آب / روغن
نام محصولطول / قطر (اینچ)
MW2540F21002.4 × 40
MW4040FM19933.9 × 40
MW8040C10667.9 × 40
MW8040CF20717.9 × 40

المان RO‌صنعتی برای آب لب شور
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
SC2540F14572.1992.4 × 40
SC2540F10911.4992.4 × 40
SC4040F1032,Stinger7.2993.9 × 40
SC4040F1048,Stinger5.3993.9 × 40
SC4040-30D7.9993.9 × 40
SC8040F101329.5997.9 × 40
SC8040F195326.5997.9 × 40
SC8040F101222997.9 × 40
SE4040F1020,Stinger7.998.53.9 × 40
SE4040F10215.798.53.9 × 40
SE4040C10278.398.53.9 × 40
SE8040F106731.498.57.9 × 40
SE8040F101329.698.57.9 × 40
SE8040F100222.398.57.9 × 40
SE8040C106531.498.57.9 × 40
SG2540F10722.298.52.4 × 40
SG2540F10731.498.52.4 × 40
SG4040F1020,Stinger7.998.53.9 × 40
SG4040F11175.798.53.9 × 40
SG4040C10248.398.53.9 × 40
SG4040C10255.698.53.9 × 40
SG8040F100131.898.57.9 × 40
SG8040F100222.398.57.9 × 40
SG8040C106532.698.57.9 × 40

ممبرین آب دریا
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
AD-905.799.753.9 × 40
AD-36522.799.757.9 × 40
AD-40024.699.757.9 × 40
AD-400.3424.699.757.9 × 40
AD-44026.999.757.9 × 40
AD-160098.499.7516 × 40
AE-907.699.83.9 × 40
AE-40034.199.87.9 × 40
AE-400.3434.199.87.9 × 40
AE-44037.599.87.9 × 40
AE-1600136.399.816 × 40

ممبرین آب لب شور
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
AG2540FM2.799.52.4 × 40
AG2540TM2.799.52.4 × 40
AG4025T699.53.9 × 40
AG4026F699.53.9 × 40
AG4040C9.199.53.9 × 40
AG4040CM9.199.53.9 × 40
AG4040FM8.399.53.9 × 40
AG4040FM WET8.399.53.9 × 40
AG4040NM8.399.23.9 × 40
AG4040TM8.399.53.9 × 40
AG8040C37.399.57.9 × 40
AG8040F36.399.57.9 × 40
AG8040F WET36.399.57.9 × 40
AG8040F 40039.899.57.9 × 40
AG8040F 400 WET39.899.57.9 × 40
AG8040N36.399.27.9 × 40
AG8040N 40039.899.27.9 × 40
AG-908.399.83.9 × 40
AG-36536.399.87.9 × 40
AG-40039.799.87.9 × 40
AG-400.3439.799.87.9 × 40
AG-44043.599.87.9 × 40
AG-160015999.816 × 40
AK2540FM2.7992.4 × 40
AK2540TM2.7992.4 × 40
AK4040C9.5993.9 × 40
AK4040CM9.1993.9 × 40
AK4040FM8.3993.9 × 40
AK4040FM,WET8.3993.9 × 40
AK4040NM8.398.53.9 × 40
AK4040TM8.3993.9 × 40
AK8040C37.5997.9 × 40
AK8040F36.3997.9 × 40
AK8040F,WET36.3997.9 × 40
AK8040F 40037.9997.9 × 40
AK8040F 400 WET39.7997.9 × 40
AK8040N36.398.57.9 × 40
AK8040N 40039.798.57.9 × 40
AK-908.399.53.9 × 40
AK-36536.399.57.9 × 40
AK-40039.799.57.9 × 40
AK-44043.599.57.9 × 40
AK-160015999.516 × 40
CD4025T3.898.53.9 × 25
CD4040F6.198.53.9 × 40
CD8040F22.798.57.9 × 40
CE2540FM2.497.52.4 × 40
CE4025T4.997.53.9 × 25
CE4026F4.997.53.9 × 26
CE4040F,Stinger7.997.53.9 × 40
CE4040C8.397.53.9 × 40
CE4040NM7.6973.9 × 40
CE8040F30.397.57.9 × 40
CE8040N30.3977.9 × 40
CG2540FM2.3932.4 × 40
CG4040F,Stinger7.6933.9 × 40
CG8040F27.6937.9 × 40

ممبرین نانوفیلتراسیون
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
CK2540FM 30D2.3972.4 × 40
CK4040FM7.6973.9 × 40
CK8040F 36534.1977.9 × 40
CK8040N34.1977.9 × 40

ممبرین RO / NF - جهت صنایع غذایی، الکترونیکی، شیمیایی
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
Duraslick RO 25402.198.62.4 × 40
Duraslick RO 40406.898.63.9 × 40
Duraslick RO 804029.198.67.9 × 40
Duraslick NF 25402.398.62.4 × 40
Duraslick NF 40407.298.63.9 × 40
Duraslick NF804032.698.67.9 × 40

ممبرین دما بالا - جهت صنایع غذایی، الکترونیکی، شیمیایی
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
Duratherm HWS RO 2540 HR2.399.52.4 × 40
Duratherm HWS RO 4040 HR8.799.53.9 × 40
Duratherm HWS RO 8040 HR37.599.57.9 × 40
Duratherm HWS RO 25402.9992.4 × 40
Duratherm HWS RO 40408.3993.9 × 40
Duratherm HWS RO 804034.8997.9 × 40
Duratherm HWS NF 4040 HF7.998.63.9 × 40
Duratherm HWS NF 8040 HF32.298.67.9 × 40
Duratherm HWS UF 8040 HR-5000 Da7.9 × 40
Duratherm HWS UF 4040 HF-10000 Da3.9 × 40
Duratherm HWS UF 800 HF-10000 Da7.9 × 40
Duratherm RO 2540 HF2.399.52.4 × 40
Duratherm RO 4040 HF8.799.53.9 × 40
Duratherm RO 8040 HF37.599.57.9 × 40

ممبرین میکروفیلتراسیون - جهت پیش تصفیه RO / NF
نام محصولطول / قطر (اینچ)
EW2540F-50P2.4 × 40
EW2540F-30D2.4 × 40
EW4025T3.9 × 25
EW4040C10243.9 × 40
EW4040FM3.9 × 40
EW4040TM3.9 × 40
EW8040C113307.9 × 40
EW8040F7.9 × 40

ممبرین اولترافیلتراسیون صنعتی
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)طول / قطر (اینچ)
GM2540F10722.32.4 × 40
GM2540F10731.32.4 × 40
GM4040F1020, Stinger6.93.9 × 40
GM4040F1021, Stinger4.93.9 × 40
GM8040F1001287.9 × 40
GM8040F1004287.9 × 40
GM8040F100219.77.9 × 40

ممبرین نانوفیلتراسیون - جهت سختی گیری
نام محصولدرصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
HL2540FM982.4 × 40
HL2540TM982.4 × 40
HL4040FM983.9 × 40
HL4040TM983.9 × 40
HL8040F 365987.9 × 40
HL8040F-400987.9 × 40
HL8040N97.57.9 × 40

ممبرین اولترافیلتراسیون برای Post Treatment RO / NF
نام محصولطول / قطر (اینچ)
PW4025T3.9 × 25
PW4040TM3.9 × 40
PW4040FM3.9 × 40
PW8040F7.9 × 40

ممبرین NF - برای آب دریا
نام محصولدبی آب محصول (m3/day)درصد حذف (%)طول / قطر (اینچ)
Seasoft 8040 HR29.5987.9 × 40
Seasoft 8040 HF35.2967.9 × 40


پشتیبانی واتس اپ