ویسکوزیته

ویسکوزیته (گرانروی)
به مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی ویسکوزیته گفته می شود. هرچه ویسکوزیته مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به‌عنوان مثال ویسکوزیته عسل از ویسکوزیته آب بسیار بیشتر است.
پشتیبانی واتس اپ