شركت آرتا جوجه سبلان

شركت آرتا جوجه سبلان

شركت آرتا جوجه سبلان

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس

مشخصات پروژه 
كارفرما: شركت آرتا جوجه سبلان 
نوع دستگاه: سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس 
ظرفيت توليد :250 متر مكعب در شبانه روز 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس تصفیه آب صنعتی 

پشتیبانی واتس اپ