پمپ-های سانتریفیوژ Centrifugal pumps

پمپ-های سانتریفیوژ Centrifugal pumps

پمپ-های سانتریفیوژ Centrifugal pumps

جهت انتقال و پمپاژ عمداً آب و پساب تصفیه شده به صورت نصب خشک در ظرفیت های مختلف و ارتفاع های پمپاژ گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند این تجهیز توسط شرکت عمران سازان مهاب با توجه به نیاز  با برندهای مطرح داخلی توسط این مجموعه قابل ارائه است.پشتیبانی واتس اپ