رزین کاتیونی Cation Resin

رزین کاتیونی Cation Resin

رزین کاتیونی Cation Resin

رزین آنیونی و کاتیونی

وجود برخی از یون های آنیونی و کاتیونی در آب مانند یون کلراید و یا یون های فلزات سنگین در برخی صنایع (مانند صنعت دامپروری و ...) باعث کاهش کیفیت محصولات و یا آسیب رسیدن به تجهیزات مورداستفاده از مسیر آب می گردد. از این رو لازم است تا این یون ها از آب جدا گردند. یکی از این روش ها استفاده از رزین های آنیونی و کاتیونی بوده که آب با عبور از بستر حاوی این رزین ها، یون ها آنیونی و کاتیونی خود را با یون های هیدروژن و هیدروکسیل تعویض کرده و از این طریق یون های آنیونی و کاتیونی از آب جدا می گردد.

این رزین ها لازم است تا هر چند روز یکبار تحت عملیات بازیابی قرار گیرد که این فرآیند معمولا با محلولهای سود و اسید و یا محلولهای برخی نمک ها صورت می پذیرد. هرچه املاح محلول آب ورودی کمتر باشد، حجم رزین مورد استفاده کمتر خواهد بود و زمان سرویس دهی افزایش خواهد یافت.


پشتیبانی واتس اپ