رزین میکس بد Mixed bed Resin

رزین میکس بد Mixed bed Resin

رزین میکس بد Mixed bed Resin

رزین Mixed Bed

جهت تولید آب با هدایت الکتریکی بسیار کم، معمولا بعد از اینکه آب تحت دومرحله فرایند اسمز معکوس قرار گرفت، از بستر رزین های Mixed Bed عبور می کند تا تقریبا کلیه یون ها باقی مانده از سیستم اسمز معکوس دو مرحله ای گرفته شود. این رزین ها قابلیت بازیابی نداشته و بعد از شش ماه تا یکسال از زمانیکه در سرویس قرار می گیرند، لازم است تا تعویض گردند.


پشتیبانی واتس اپ