هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم (Calcium Hypochlorite)

هیپوکلریت کلسیم 70% با مشخصات زیر:

     مشخصات محصول                    استاندارد              
70.3%حداقل 70%میزان کلر
8.5%5.5 - 10 %رطوبت
5%حداکثر 8%کاهش کلر
96%حداقل 90%اندازه (355um-1.43mm)
مطابقت داردگرانول خاکستری روشن ظاهر
3%حداکثر 5%آب نا محلول


پشتیبانی واتس اپ