ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 **

ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 **

ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 **

دریافت کاتالوگ ممبران BW30-400

ممبرین تصفیه آب FILMTEC BW30-400 دارای سطح فعال 400 فوت مربع (37 متر مربع) و دبی متوسط آب تصفیه شده 10500 گالن در شبانه روز (40 متر مکعب در شبانه روز) در شرایط استاندارد می باشد. به علت بهره وری بالای این ممبرین ها، حاصل از افزایش بازدهی شان به جای استفاده از فلاکس یا فشار خوراک بالاتر ، نرخ فولینگ کم می باشد. این به معنای تحمل کردن دبی های بالاتر و طولانی تر شدن عمر سرویس ممبرین می باشد. فشار عملیاتی پایین تر نیز به معنای افزایش اقتصاد عملیاتی سیستم است.مساحت سطح بالای این ممبرین ها اجازه طراحی سیستم های RO با المان های کمتر و در نتیجه سیستم های فشرده تر و هزینه تجهیز و نصب کمتر را دارد.

مشخصات ممبرین 8 اینچ آب لب شور مدل BW30-400

حداقل دفع نمک
(%)
دفع نمک
(%)
دبی آب تصفیه شده
gpd (m³/d)
سطح فعال
ft² (m²)
مدل
99.099.510500 (40)400 (37)BW30-400


* دبی آب تصفیه شده و دفع نمک بر اساس شرایط استاندارد ذیل می باشد


2000 ppm NaCl, 225 psi (15.5 bar), 77 ºF (25ºC), pH 8 and 15% recovery.


* دبی هر یک از ممبرین ها ممکن است تغییر کند اما بیشتر از 7% مقدار نشان داده شده نمی باشد

membrane_FILMTEC_ممبرین 8 اینچ مخصوص آب لب شور

محدودیت های عملیاتی

کامپوزیت فیلم نازک پلی آمیدنوع ممبرین :
(45° C) 113° Fحداکثر دمای عملیاتی :
(41 bar) 600 psigحداکثر فشار عملیاتی :
(1.0 bar) 15 psigحداکثر افت فشار :
2-11محدوده pH، کارکرد پیوسته :
30min , 1-13محدوده pH، زمان کوتاه شستشو :
(19 m³/hr) 85gpmحداکثر دبی خوراک :
5 SDIحداکثر شاخص دانسیته لجن خوراک :
0.1 ppm >غلظت کلر آزاد :

Product : BW30-400
Dimensionsinch (mm)
A40.0 (1016)
B1.125 ID (29)
C7.9 (201)


پشتیبانی واتس اپ